2000 na osobu. tzv. inflačné, rozdá v červnu vláda. Kdo ho, kromě seniorů, dostane?

0
113
A shopping cart filled with money from Poland. The concept of rising prices in stores and rising inflation

Jednorázový příspěvek ve výši 100 eur dostanou vybrané skupiny lidí. Pomoci má zmírnit následky stoupající inflace. Inflační balíček jednorázové pomoci představuje podporu ve výši celkem 105 milionů eur. Komu je inflační pomoc určena a za jakých podmínek se poskytuje, přinášíme v následujícím přehledu.

Senioři nad 62 let

Inflační pomoc pro osoby nad 62 let je určena pro fyzickou osobu, která má trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na území České republiky a nejpozději v květnu 2022 dovršila 62 let věku, také v květnu 2022 nevykonávala činnost, která zakládá nárok na příjem ze závislé činnosti, z podnikání nebo z jiné samostatné výdělečné činnosti a není/nebyla příjemcem: starobního, předčasného, ​​invalidního, vdovského a vdoveckého důchodu, výsluhového, invalidního výsluhového důchodu, vdovského či vdoveckého výsluhového nebo obdobné dávky ze zahraničí.

Pomoc pro tyto osoby bude poskytována formou jednorázové dotace na podporu humanitární pomoci v částce 100 eur. Žádost lze podat od. 1. června 2022 do 31. srpna 2022 na úřadu práce, sociálních věcí a rodiny podle místa pobytu žadatele. Vzor žádosti zveřejní na webovém sídle Ústředí práce, sociálních věcí a rodiny (upsvr.gov.sk). Tato dotace nepodléhá zúčtování.

Splnění podmínek pro poskytnutí inflační pomoci žadatel prokáže čestným prohlášením. Prokáže-li se, že žadatel v čestném prohlášení uvedl nepravdivé informace, bude povinen poskytnutou dotaci vrátit.

zvětšit

Rodiny s dětmi

Jednorázové zvýšení přídavku na dítě za měsíc květen 2022 je v částce 74,12 eur. Týká se to každé rodiny s nezaopatřenými dětmi, která má nárok na přídavek na dítě. Vyplacen bude v červnu 2022 spolu s pravidelně vypláceným přídavkem na dítě ve výši 25,88 eur, čili celková výše přídavku na dítě bude 100 eur. Tímto opatřením vláda zmírňuje následky vysoké inflace, které negativně pociťují rodiny s dětmi, aby alespoň částečně eliminovala jejich narůstající výdaje na bydlení, energie a stravu.

Osoby v hmotné nouzi

Inflační pomoc pro osoby v hmotné nouzi se poskytne všem domácnostem, které měly v květnu 2022 nárok na pomoc v hmotné nouzi, a to jednorázovým zvýšením podpory v hmotné nouzi o 100 eur. Pomoc v hmotné nouzi se vyplácí měsíčně pozadu, to znamená, že pomoc v hmotné nouzi za měsíc květen bude příjemcům vyplacena v měsíci červen.

Inflační pomoc bude poskytnuta automaticky, není tedy nutné podávat žádost.

Náhradní rodiče

Inflační pomoc pro náhradní rodiče se poskytne všem náhradním rodičům, kterým se poskytuje opakovaný příspěvek náhradnímu rodiči. Částka tohoto příspěvku se v měsíci květen 2022 zvýší o 100 eur. Příspěvek v částce 100 eur bude poskytnut i těm náhradním rodičům, kterým nevznikl nárok na opakovaný příspěvek náhradnímu rodiči (například prarodiče).

Osobní asistenti

Inflační pomoc pro osobní asistenty bude poskytována jednorázově v částce 100 eur ve formě dotace na podporu humanitární pomoci. Dotaci lze poskytnout osobě, která má trvalý nebo přechodný pobyt na území České republiky a která vykonávala osobní asistenci v rozsahu nejméně 12 hodin v průběhu I. čtvrtletí 2022 na základě smlouvy o výkonu osobní asistence předložené úřadu práce, sociálních věcí a rodiny 447/2008 Sb. o peněžních příspěvcích na kompenzaci těžkého zdravotního postižení.

Osobní asistent prokazuje splnění podmínek pro poskytnutí dotace kopií smlouvy o výkonu osobní asistence, která byla předložena příslušnému úřadu práce, sociálních věcí a rodiny. Také kopií potvrzení o odměnách, které mu byly vyplaceny jako osobnímu asistentovi v průběhu I. čtvrtletí 2022. Osobní asistent podává žádost na úřadu práce, sociálních věcí a rodiny v místě svého bydliště. Vzor žádosti zveřejní na webovém sídle Ústředí práce, sociálních věcí a rodiny (upsvr.gov.sk). Tato dotace nepodléhá zúčtování. O dotaci lze žádat od 1. června do 31. srpna 2022.

Senior woman in the city

Pečovatelé

Osoby, kterým se poskytuje peněžitý příspěvek na opatrování

Této skupině osob se poskytne inflační pomoc formou jednorázového navýšení jejich peněžního příspěvku na opatrování za měsíc květen 2022 o 100 eur. Inflační pomoc se poskytne všem příjemcům peněžního příspěvku na opatrování (bez ohledu na výši příjmu opatrované osoby, pobírání důchodové dávky, vykonávání výdělečné činnosti apod.). Peněžitý příspěvek na opatrování se vyplácí měsíčně pozadu, to znamená, že peněžitý příspěvek za měsíc květen bude příjemcem vyplacen v měsíci červen. Inflační pomoc se poskytne automaticky, tzn. bez žádosti osoby, která má na základě pravomocného rozhodnutí nárok na peněžitý příspěvek na opatrování za květen 2022.

Další článekRealitní bublina podle analytika tak brzy nepraskne