Co je dvojí zdanění a jak mu zabránit?

0
144
Studying stock market charts on computer, unidentified person, cryptocurrency, bitcoin

Odvádět část svých příjmů do státního rozpočtu kvůli daňové povinnosti nikoho nepotěší, ale za běžných okolností se tomu nevyhnete. Ještě nepříjemnější je odvádět daň z příjmů dvakrát. Naštěstí, této situaci se umíte vyhnout, pokud si při vydělávání ze zahraničí dáte pozor na dvojí zdanění. Co to je a jak na tom zbytečně nepředělat se dozvíte níže v článku.

Kdy dochází ke dvojímu zdanění?

Pokud bydlíte a pracujete na Slovensku, po konci zdaňovacího období máte jako poplatník povinnost podat daňové přiznání. Na jeho základě se vypočítá, jakou částkou přispějete do českého státního rozpočtu ve formě daně z příjmů.

Stejnou povinnost mají i lidé, kteří vydělávají v jiných zemích. Máte-li tedy příjem ze zahraničí, může se stát, že daň z vydělaných peněz si budou nárokovat dva státy. Stačí chvíle nepozornosti a z vašich příjmů může být současně odvedena daň na Slovensku i v zahraničí. Vy však máte povinnost příjem zdanit pouze jednou. Pokud si tedy své daňové povinnosti uhlídáte, dvojímu zdanění se dokážete vyhnout.

Určení rezidentství

Prvním krokem ke správnému zdanění příjmů z více zemí je určení vašeho rezidentství. V tomto případě nejde o to, co máte napsáno v občanském průkazu nebo kde se cítíte jako doma. Zákon přesně stanoví podmínky, které pokud splníte, budete z hlediska daňových povinností občanem dané země.

Na Slovensku máme rezidenta definovaného jako:

fyzickou osobu, která:
má na Slovensku trvalý pobyt,
má trvalý pobyt v jiné zemi, ale alespoň 183 dní z minulého roku pobývala na území Slovenska.
právnickou osobu, která:
má na Slovensku sídlo,
má na Slovensku místo skutečného vedení.
Problém nastává ve chvíli, kdy jsou podmínky rezidence nastaveny v různých zemích odlišně. Vy tak můžete splňovat kritéria rezidenta dvou zemí zároveň, a tudíž byste měli platit daň z příjmu dvakrát. Tehdy se můžete obrátit na mezinárodní smlouvy pro zamezení dvojího zdanění.

Smlouvy o zamezení dvojího zdanění

Slovenská republika má uzavřeny smlouvy na zamezení dvojího zdanění se 70 státy. Seznam smluv naleznete na webu Finanční zprávy SR, konkrétně v tomto dokumentu.

Tyto smlouvy obsahují informace například o:

rozhodování, pro kterou zemi jste rezidentem, pokud splňujete kritéria obou,
způsobu zdanění příjmů ze zahraničí,
příjmech, na které se smlouva vztahuje.
Nejdůležitější typy příjmů upravované smlouvami na zamezení dvojího zdanění jsou:

příjem ze závislé činnosti (zaměstnání),
příjem z podílů na zisku (dividend),
příjem z pronájmu nebo prodeje nemovitostí,
příjem z umělecké nebo sportovní činnosti,
mateřský/rodičovský příspěvek, starobní důchod,
výhra nebo cena.
Specifickým typem příjmu je z hlediska mezinárodního zdanění podnikání vykonávané v zahraničí. Klíčovým faktorem je v tomto případě vznik stálé provozovny. Pokud rezident České republiky vykonává podnikatelskou činnost ve smluvním státě, daný stát má nárok na zdanění jeho příjmů pouze tehdy, má-li tam podnikatel otevřenou provozovnu, jejímž prostřednictvím vykonává svou činnost. Jinak se příjmy zdaňují pouze na Slovensku.

Co když smlouva neexistuje?

70 bilaterálních smluv ani zdaleka nepokrývá všechny země světa. Většinou se neuzavírají se státy, které pro Slovensko nejsou významné z hlediska mezinárodního obchodu nebo jsou považovány za daňové rejnoky. Důvodem je snaha o zamezení obcházení daňových povinností v zemi rezidence.

V případě příjmů z nesmluvních států se na daň vztahují zvláštní pravidla. Příkladem je až 35% sazba daně. V tomto případě doporučujeme poradit se o vaší konkrétní situaci s finančním poradcem nebo na příslušném daňovém úřadě.

Jak se vyhnout dvojímu zdanění?

Většina světových příjmů se zdaňuje ve státě, ve kterém je daná osoba považována za rezidenta. Pro Slováka, který na tři měsíce odešel pracovat do Německa, ale zbytek roku vydělával doma, by platily slovenské daňové podmínky. Pokud se však stane, že příjem je zdanitelný ve dvou zemích, existují dvě metody, jak předejít dvojímu zdanění. Volbu metody upřesňuje příslušná mezinárodní smlouva.

Metoda vynětí

Man with binocular standing on hilltop with rising graph in background. Vector illustration.

Na základě této metody můžete příjmy pocházející ze zahraničního zdroje vyjmout ze zdanění v rezidentské zemi. Tyto výdělky sice budou uvedeny v daňovém přiznání, ale při výpočtu daňového základu se k nim nebude přihlížet. Daň se tedy zaplatí v zemi, odkud příjem pochází.

Metoda zápočtu

Metoda zápočtu je pojmenována podle toho, že daň zaplacenou v zahraničí si poplatník započítá do částky, kterou musí odvést ve formě daně z příjmu na Slovensku. Problém je v tom, že pokud je sazba daně v zahraničí nižší, je třeba doplatit rozdíl. I z toho důvodu je metoda vynětí častokrát výhodnější a také populárnější.

Předchozí článekOpravné a dodatečné daňové přiznání v roce 2022
Další článekPaušální výdaje: Dokdy se musíte rozhodnout, zda si je uplatníte?