Co znamená být spolehlivý daňový subjekt a jaké z toho máte výhody?

0
149
Men text messaging with smart phone, working from home

Blíží se konec prvního pololetí roku 2022, se kterým je spojeno doručování hodnocení o plnění daňových povinností. Do 30. června 2022 musí Finanční správa podnikatelům rozeslat obálky s informací o zařazení do jedné z kategorií v indexu daňové spolehlivosti. Našli jste si obálku a chcete příští rok vylepšit své hodnocení nebo vás zajímá, čím se vám stát odvděčí za poctivé placení daní a poplatků? Odpovědi na tyto a další otázky se dozvíte v našem článku.

Jak se stát spolehlivým subjektem?

Finanční zpráva se při určování spolehlivosti podnikatelů řídí přesně stanovenými pravidly. Hodnocení funguje na principu bodového systému – pokud nesplníte nějaké kritérium, získáte bod. Čím méně bodů máte, tím lepší hodnocení dostanete. Pravidla, která se berou v úvahu při bodování, jsou následující:

podání daňového přiznání ve stanovené lhůtě,
podání souhrnného výkazu a kontrolního výkazu ve stanovené lhůtě,
podání hlášení o vyúčtování daně a úhrnu příjmů ve stanovené lhůtě,
podání přehledu o sražených a odvedených zálohách na daň ve stanovené lhůtě,
správná výše daně uvedená v daňovém přiznání,
zaplacení nebo odvedení daně ve stanovené lhůtě,
placení celních dluhů, DPH, spotřební daně či pokut při dovozu,
umožnění daňové kontroly a spolupráce při jejím výkonu,
plnění povinností souvisejících s elektronickou registrační pokladnou,
plnění povinností účetních jednotek,
plnění povinností ve vztahu k omezení plateb v hotovosti,
plnění povinností souvisejících se spotřebními daněmi,
plnění povinností, jejichž porušením ztrácíte nárok na vrácení nadměrného odpočtu.
Při hodnocení se také přihlíží k různým ekonomickým ukazatelům souvisejícím s vaším podnikáním. Konkrétně jde o výši obratu, výsledek hospodaření a počet zaměstnanců. V oznámení o hodnocení je přesně uvedeno, na základě kterých kritérií vás Finanční zpráva zařadila do jedné ze tří kategorií spolehlivosti. Pokud byste s některým bodem nesouhlasili a umíte svůj nesouhlas prokázat, můžete do 15 dnů od doručení oznámení podat námitku.

Benefity pro spolehlivé

Jako odměnu za poctivé plnění povinností daňového subjektu vám stát poskytne několik výhod. Jsou rozděleny do dvou podskupin podle toho, zda se jedná o vysoce spolehlivý nebo spolehlivý subjekt.

Vysoce spolehlivé subjekty

Pokud vám bylo v indexu daňové spolehlivosti přiděleno hodnocení „Vysoce spolehlivý subjekt,“ máte nárok na tyto výhody:

vyhotovení dílčího protokolu v rámci výkonu daňové kontroly za účelem zjištění oprávněnosti nároku na vrácení nadměrného odpočtu nebo jeho části,
minimálně 15denní lhůta ve výzvě k provedení daňové kontroly,
poloviční poplatek za vydání závazného stanoviska,
poloviční poplatek za vydání rozhodnutí o odsouhlasení použití konkrétní metody určení základu daně a rozhodnutí o odsouhlasení použití metody ocenění,
vyhovění žádosti o povolení splátkového placení daně nebo daňového nedoplatku v případě splnění zákonem stanovených podmínek,
vyhovění žádosti o povolení odkladu placení daně nebo daňového nedoplatku v případě splnění zákonem stanovených podmínek.
Spolehlivé subjekty

Pokud jste dosáhli hodnocení „Spolehlivý subjekt“ nebo „Vysoce spolehlivý subjekt“, získáváte nárok na tyto výhody:

A businessman making 2022 out of blocks near house. Concept of the real estate market in the new year. Forecast of prices and offers, new trends and tendencies. Investment plans. Mortgage loan.

při respektování příslušných zákonných ustanovení je v odůvodněných případech vyhověno žádosti o placení záloh na daň z příjmů právnických nebo fyzických osob jinak,
při respektování příslušných zákonných ustanovení je v odůvodněných případech vyhověno žádosti o placení záloh na daň z motorových vozidel jinak,
vydání potvrzení o stavu osobního účtu do 15 dnů,
před zahájením exekuce exekutor upřednostní jiné úkony k zajištění daňového nedoplatku,
v případě respektování podmínek správce daně je vyhověno žádosti o souhlas nakládat se zástavním právem,
při prověřování nároku na vrácení nadměrného odpočtu se upřednostní výkon místního zjišťování před daňovou kontrolou,
provedení místního zjišťování a ústního jednání v den dohodnutý s daňovým subjektem (neplatí při kontrole dodržování zákona o používání elektronické registrační pokladny, o správě daní a poplatků a kontrole daňového dozoru při správě spotřebních daní a exekučního řízení),
určení termínu zahájení daňové kontroly pro zjištění oprávněnosti nároku na vrácení nadměrného odpočtu probíhá na základě dohody s daňovým subjektem,
místo výkonu daňové kontroly je předem dohodnuto s daňovým subjektem,
není-li uplatněn nárok na vrácení spotřební daně ve výši více než 1 000 €, vrácení proběhne bez daňové kontroly,
při splnění zákonem stanovených podmínek je vyhověno žádosti o snížení složené jistoty na spotřební daň.
Nespolehlivé subjekty

Předchozí článekČasování trhu je dobrý sluha, ale špatný pán. Zůstaňte raději stále zainvestován!
Další článekOpravné a dodatečné daňové přiznání v roce 2022